XVIII Jarmark na Św. Jakuba – 2023

Już po raz osiemnasty w scenerii kętrzyńskiego Zamku odbył się Jarmark Średniowieczny w dniach 22-23 lipca. Jak zwykle, w czasie dwóch lipcowych dni i wieczorów, wokół dawnego krzyżackiego zamku przewijał się różnobarwny tłum kuglarzy, muzykantów i rzemieślników prezentujących swoje umiejętności a rycerze rywalizowali w Turnieju Wojów o skarb Diwana – wodza Bartów. 

W cieniu starych lip, na jarmarcznych straganach, obok kolorowych pamiątek pojawiły się przygotowywane zgodnie z dawnymi recepturami przysmaki. Koncerty i spektakle dla młodszych i nieco starszych widzów pozwoliły nam, chociaż na chwilę, przenieść się w świat średniowiecznych barwnych jarmarków, miejsc, gdzie spotykali się ludzie różnych stanów ze wszystkich stron świata, gdzie historie święte i pobożne mieszały się ze śpiewem i tańcami, a znużony wędrowiec mógł znaleźć ciepły kąt i miskę strawy.

The 18th St. James Medieval Fair

The 18th St. James Medieval Fair took place in Kętrzyn Castle on July 22-23. As usual, during two July days and evenings, a colorful crowd of jugglers, musicians, and craftsmen presented their skills around the former Teutonic castle, and knights competed in the Warriors’ Tournament for the treasure of Dewan, the leader of the Barts.

In the shade of old lime trees, on the stalls, next to colorful souvenirs, there were delicacies prepared according to old recipes. Concerts and performances for younger and slightly older viewers allowed us, even for a moment, to be transported to the world of colorful medieval fairs, places where people of all classes from all over the world met, where sacred and pious stories mixed with singing and dancing, and a tired traveler could find a warm corner and a bowl of food.

XVIII Šv. Jokūbo viduramžių mugė

XVIII Šv. Jokūbo mugė įvyko Kętrzyno pilyje liepos 22-23 dienomis. Kaip įprasta, per dvi liepos dienas ir vakarus, spalvinga žonglierų, muzikantų ir amatininkų minia demonstravo savo įgūdžius aplink buvusią kryžiuočių pilį, o riteriai varžėsi Kario turnyre dėl Devan, Barts lyderio, lobio.

Senų liepų pavėsyje, ant prekystalių, šalia spalvingų suvenyrų, buvo patiekalų, pagamintų pagal senovinius receptus. Koncertai ir spektakliai jaunesniems ir kiek vyresniems žiūrovams leido mums bent akimirkai nusikelti į spalvingų viduramžių mugių pasaulį, vietas, kur susitiko visų klasių žmonės iš viso pasaulio, kur sakralios ir pamaldžios istorijos susipynė su dainavimu ir šokiais, o pavargęs keliautojas galėjo rasti šiltą kampelį ir dubenėlį maisto.

POPRZEDNIE EDYCJE

XVII Jarmark na Św. Jakuba – 2022

XVII Jarmark na Św. Jakuba – 2022

Jak co roku, pod koniec lipca wokół kętrzyńskiego zamku rozbrzmiewała muzyka, wśród starych lip rozłożyły się barwne stragany i warsztaty. Na kolejny Jarmark Średniowieczny na św. Jakuba przybyli rycerze, kupcy i rzemieślnicy. Posłuchajmy co o swojej pracy mówią...

XVI Jarmark na Św. Jakuba – 2021

XVI Jarmark na Św. Jakuba – 2021

 PROGRAM JARMARKU   SOBOTA – 24 lipca 2021 roku   od 10.00 – stragany jarmarczne – skwer przy Zamku – chleby, wędliny, sery korycińskie, naturalne syropy, tradycyjne piwa, kuchnia obozowa, kuchnia turecka, rękodzieło artystyczne, naturalne kosmetyki. 10.00 –...

© 2023 Muzeum im.W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie I created by Wirtualne Media